Werkwijze Kids2bie

Harte welkom bij Kids2bie. Hieronder kun je lezen wat de werkwijze van ons gastouderbureau zijn.

Onze  bemiddelingsmedewerker begeleidt jou door dit hele traject, verzorgt de bijbehorend administratie en zorgt ervoor dat de opvang voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang.

1. Kennismakingsgesprek

Gastouders en vraagouders kunnen zich inschrijven via ons inschrijvingsformulier op deze website.
Na ontvangst van het (digitale) inschrijfformulier zal een bemiddelingsmedewerker contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze gesprek zal een inventarisatie worden gemaakt van de wensen en behoeften van de vraagouders ten aanzien van de opvang die zijn nodig hebben voor hun kind(eren),. Of de wensen, behoeften, deskundigheid en mogelijkheden van de gastouder worden geïnventariseerd. De bemiddelingsmedewerker zal informatie verstrekken omtrent de werkwijze van ons gastouderbureau en de wederzijdse rechten en plichten. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Vraagouders kunnen indien gewenst ook een offerte toegestuurd krijgen om een goed beeld te krijgen van de kosten van de opvang.

Wanneer er een match gevonden is, neemt een bemiddelingsmedewerker contact met zowel de vraagouder(s) als gastouder op en nodigt beide partij uit voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op de opvanglocatie zodat de vraagouder(s) (of gastouder vang bij vraagouder thuis) de sfeer kan voelen. In dit gesprek komen praktische punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van het gastkind. Het is bedoeld om te kijken of het klikt tussen een gast- en vraagouder. Bij dit gesprek is de bemiddelingsmedewerker niet aanwezig. De bemiddelingsmedewerker neemt na het kennismakingsgesprek contact met beide partijen op, om te infomeren hoe het kennismakingsgesprek is verlopen. Mocht dit door beide partijen als positief worden ervaren dan maken we een afspraak voor een koppelingsgesprek. 

Wanneer zowel de vraagouder(s) en gastouder positief staan tegenover een bemiddelen, volgt er een koppelingsgesprek waar alle drie de partijen bij de opvanglocatie aanwezig zijn. In dit gesprek komen alle punten die belangrijk zijn voor de opvang van het kind aan de orde, zoals het financiële pakket, manier van banaderen en opvoeden, wensen over de opvoeding, de gewoonten van het kind, de opvanguren en dergelijke. De afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de vraagouder en de gastouder. De gastouderopvang kan nu van start gaan met de proefperiode van één maand.

4. Proeftijd

Er is sprake van een proefperiode van vier weken. In deze periode kunnen zowel gast- als vraagouder verzoeken om de opvang met opgave van redenen per direct te beëindigen. Indien nodig zal een andere gastouder voor de opvang worden gezocht. Na de proefperiode zal de opvang definitief ingaan. Hierna geldt voor beide partijen een opzegtermijn van één maand. De Proefperiode geldt niet bij dienstverlening aan huis (gastouder vangt op bij de vraagouder thuis)

5. Evaluatiegesprek

Na de start van de opvang komen wij 3 keer per jaar langs bij de gastouder. Twee keer per jaar voor een evaluatie met de gastouder en één keer per jaar met de vraagouders. De vraagouders wordt hiervoor telefonisch benaderd, de gastouder krijgt een huisbezoek van een bemiddelingsmedewerker. Tijdens deze evaluatie wordt er besproken hoe het gaat met de opvangkinderen op verschillen vlakken en hoe de gast- en vraagouders de opvang ervaren. Doel van dit gesprek is ook om te kijken hoe de opvang verloopt en of dit tot tevredenheid van gast- vraagouders zijn. Ook wordt er gekeken of de woning voldoet aan de wetten gestelde eisen voor kinderopvang, doormiddel van een risico-inventarisatie.

Een bemiddelingsmedewerker maakt een verslag van het evaluatiegesprek. De vraagouder en gastouder ontvangen na de evaluatie het evaluatieverslag digitaal.

6. Bemiddelen bij problemen

Als er tussen de vraag- en gastouders problemen zijn rond de opvang van een kind kan men een beroep doen op Kids2bie om te bemiddelen. Kids2bie kan de situatie van een afstand bekijken. Door hen te helpen zich te verplaatsen in elkaars standpunt kan er meer begrip voor elkaar ontstaan. Op deze wijze kan ruimte ontstaan om nieuwe afspraken met elkaar te maken en de opvang op positieve wijze voort te zetten. Wanneer vraag- en gastouders niet meer tot elkaar kunnen komen dan wordt het beëindiging van de opvang en ontbinding van de afgesloten overeenkomst.