Werkwijze Kids2bie

Als je geïnteresseerd bent om je in te schrijven bij Kids2bie heten we je van harte welkom. Hieronder kun je lezen wat de werkwijze is van ons gastouderbureau.

1. Kennismakingsgesprek met het gastouderbureau

2. Aanmelden

Gastouders en vraagouders kunnen zich aanmelden via de website of schriftelijk via de email.
Wanneer de vraagouders en gastouders zich hebben aangemeld en kunnen vinden in de standpunten en kosten van het gastouderbureau, gaat het gastouderbureau Kids2bie na de aanmelding verder te werk:

 • Intakegesprek
 • Kennismakingsgesprek go/vo
 • Koppelingsgesprek
 • Overeenkomst
 • Wennen
 • Proeftijd
 • Evaluatiegesprek

3. Intakegesprek

Gastouderbureau Kids2bie zal een intakegesprek voeren met de gastouder of vraagouder. Tijdens dit gesprek worden de standpunten ten aanzien van de opvoeding en identiteit van de vraagouders besproken en standpunten en wensen van de gastouder besproken. Ook wordt besproken hoe het gastouderbureau te werk gaat en waar het gastouderbureau voor staat. Dit intakegesprek is vrijblijvend en hier zijn geen kosten aan verbonden. Vraagouders kunnen indien gewenst ook een vrijblijvende en kosteloze offerte toegestuurd krijgen om een goed beeld te krijgen van de kosten van de opvang. Gastouderbureau Kids2bie zal ook als de gastouder voor hen kiest de risico-inventarisatie uitvoeren.

Wanneer er een match is neemt gastouderbureau Kids2bie contact op met zowel de ouder(s) als gastouder en geeft aan beide partijen een aantal gegevens door. Indien beiden belangstelling hebben om de andere partij te ontmoeten, nodigt de gastouder de ouder(s) uit voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op de opvanglocatie zodat de vraagouder(s) de sfeer kan voelen en kan zien. Bij dit gesprek is de bemiddelingsmedewerker niet aanwezig. De gastouder en de vraagouder maken kennis met elkaar en kijken of het klikt en of zij concrete afspraken kunnen maken voor de opvang. Mocht dit door beide partijen als positief worden ervaren dan laten zij hun beslissing binnen een paar dagen weten aan de bemiddelingsmedewerker.

Indien de ouder(s) en gastouder met elkaar verder willen volgt er een koppelingsgesprek waar beide partijen bij aanwezig zijn en een bemiddelingsmedewerker. Tijdens de bemiddeling wordt alles in schriftelijke overeenkomsten vastgelegd en wordt er informatie uitgewisseld over de manier van benaderen en opvoeden. Kids2bie zorgt ervoor dat alle bijkomende zaken goed geregeld worden.

Heb je als gastouder al een opvangkindjes gevonden? Kids2bie begeleidt dan voor jou dit traject, verzorgt de administratie en zorgt ervoor dat de opvang voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang.

6. Overeenkomst

Voordat de opvang van start kan gaan zorgt kids2bie ervoor dat er een digitale overeenkomst is opgesteld. Hierin staan zaken beschreven welke tijdens het koppelingsgesprek zijn besproken zoals: opvangdagen, tijden, persoonlijke informatie van de vraagouders en de gegevens van de op te vangen kind(eren) en overige afspraken. Een eventuele gewenningsperiode bij de gastouder wordt ook besproken. Alle relevante zaken en toestemmingsverklaring (o.a. vervoer, medicijnen) worden tijdens de koppeling gesprek genoteerd en ondertekend door de gastouder en vraagouder.

7. Wennen

De eerste dagen bij gastouders zijn altijd spannend. Zowel kinderen als ouders moeten wennen en vertrouwd raken aan een nieuwe situatie. Daarom nemen we voor dit wenproces rustig de tijd.
Om de overgang tussen de gezinssituatie en de opvangsituatie zo goed mogelijk te laten verlopen, adviseert kids2bie de vraag- en gastouder het wennen bij de gastouder extra aandacht te geven.

Door het gastkind te laten wennen:

 • Kan het vertrouwd raken met de omgeving
 • Kan het kind vertrouwd raken met de gastouder
 • Kan de gastouder vertrouwd raakt met het kind
 • Kunnen vraagouder en gastouder elkaar leren kennen.

Een goede wenperiode vormt de basis voor het kind om zich emotioneel veilig te gaan voelen en zijn nieuwe omgeving verder te ontdekken. Tijdens de intake bespreken gast-vraagouder over het wennen en de wendagen en wentijden. Het is verstandig om een kind paar keer een dagdeel of half dagdeel bij de gastouder te brengen voordat de daadwerkelijke opvang ingaat.

 

Voorbeeld wenperiode
Dit is een situatie waarin een kind twee keer per week komt en de tijd heeft om te wennen. In overleg kunnen we de periode verlengen of verkorten naar gelang de tijd die er voor het wennen is.

Week 1

Maandag                       11:00 uur-11:30 uur wennen met de vraagouders

Donderdag                    herhalen

Week 2

Maandag                       9:00 uur-13:00 uur wennen plus lunch

Donderdag                    herhalen

Week 3

Maandag                       9:00 uur-15:30 uur wennen plus slapen

Donderdag                    herhalen (eventueel de normale opvangtijd)

8. Proeftijd

Er is sprake van een proefperiode van vier weken. In deze periode kunnen zowel gast- als vraagouder verzoeken om de opvang met opgave van redenen per direct te beëindigen. Indien nodig zal een andere gastouder voor de opvang worden gezocht. Na de proefperiode zal de opvang definitief ingaan. Hierna geldt voor beide partijen een opzegtermijn van één maand.

9. Informeren en adviseren en begeleiden

Bij alle gastouders van Kids2bie begint het delen van de opvoeding bij het uitwisselen van informatie. De dagelijkse contacten bij het brengen en halen zijn hiervoor de belangrijkste momenten. Het is belangrijk dat ouders worden geïnformeerd door de gastouder over wat hun kind meemaakt bij de gastouder. Via de app ROSA GO kan de gastouder een verslag en/of foto’s van de dagelijkse activiteiten opslaan en met de vraagouders delen. Ook kunnen ze hier een overzicht maken van de dagelijkse ontwikkeling van het kind bijv. eten, drinken, slapen, wanneer zindelijkheidstraining en welke activiteiten worden er uitgevoerd.

10. Evaluatiegesprek

Nadat een koppeling tot stand is gebracht zal er na 2 maanden een gesprek plaatsvinden.

De vraagouders wordt hiervoor telefonisch benaderd, de gastouder krijgt een huisbezoek door Kids2bie. Kids2bie kijkt naar en observeert het kind. Door het kind te observeren is Kids2bie in staat een beeld neer te zetten van het welbevinden van het kind. Doel van dit gesprek is ook om te kijken hoe de opvang verloopt en of dit tot tevredenheid van vraag- en gastouders is. Het naar elkaar uitspreken van hoe men de opvang ervaart en het afstemmen met betrekking tot het omgaan met het kind zijn belangrijke doelen van dit gesprek.

De onderwerpen van dit gesprek zijn:

 • Het contact tussen gastouder en gastkind.
 • Het contact tussen gastkind en eigen kinderen van de gastouder (indien van toepassing).
 • Het slapen, eten en spelen.
 • Ontwikkeling van het kind/ Kind volgsysteem doornemen.
 • Informatie-uitwisseling tussen vraagouders en gastouder.
 • Nakomen van gemaakte afspraken.
 • Nieuwe afspraken.

Kids2bie maakt een verslag van het evaluatiegesprek. De vraagouder en gastouder ontvangen na de evaluatie het evaluatieverslag digitaal.

11. Wijziging

Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven, zodat Kids2bie de nieuwe gegevens tijdig in de administratie kan verwerken. Het doorgeven van wijzigingen ligt ter verantwoording bij de ouders/verzorgers. Denk  bij wijzigingen aan: adreswijziging en structurele wijzigingen van de opvangdagen/uren (dit kan gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag!) wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

12. Bemiddelen bij problemen

Als er tussen de vraag- en gastouders problemen zijn rond de opvang van een kind kan men een beroep doen op Kids2bie om te bemiddelen. Kids2bie kan de situatie van een afstand bekijken. Door hen te helpen zich te verplaatsen in elkaars standpunt kan er meer begrip voor elkaar ontstaan. Op deze wijze kan ruimte ontstaan om nieuwe afspraken met elkaar te maken en de opvang op positieve wijze voort te zetten. Wanneer vraag- en gastouders niet meer tot elkaar kunnen komen dan wordt het beëindiging van de opvang en ontbinding van de afgesloten overeenkomst.